0(0)

การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน

การอ่าน

การอ่านพยัญชนะไทย
การอ่านสระและวรรณยุกต์ไทย
การอ่านคำที่มีตัวสะกด
การอ่านคำที่มี รร
การอ่านคำที่มีอักษรนำ
การอ่านคำที่มีตัวการันต์
การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้
การอ่านคำที่ประสมด้วยสระลดรูป
การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำไม่แท้
กิจกรรมการอ่าน ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok
กิจกรรมดูเอ็ทการอ่าน ผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok

การเขียน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูผู้ช่วยโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
4.82 (17 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

233 ผู้เรียน

เรียน