0(0)

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

วิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก

ระเบียบแถวลูกเสือ
คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
การกางและรื้อเต็นท์พักแรม
การบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้องสำหรับการเดินทางไกล
การก่อกองไฟกลางแจ้งและการปรุงอาหาร
แผนที่ เข็มทิศ
เงื่อนที่ใช้ในการบุกเบิก
การปฐมพยาบาล
ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

การศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5.00 (5 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1324 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • Youtube
  • ใบความรู้
  • ใบงาน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564