0(0)

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน20h

วิชานักผจญภัย

การบรรจุเครื่องหลังสำหรับเดินทางไกล
การเดินทางไกล
การตั้งค่ายพักแรมในถิ่นที่ไม่คุ้นเคย

วิชาลม ฟ้า อากาศ

วิชาหัวหน้าคนครัว

วิชาผู้จัดการอยู่ค่ายพักแรม

วิชาผู้พิทักษ์ป่า

เกี่ยวกับผู้สอน

การศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5.00 (9 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

136 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • Youtube
  • ใบความรู้
  • ใบงาน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2