0(0)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย

อ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
อ่านหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน
การมอบหมายงาน
กิจกรรมบันทึกการอ่านจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบัน ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
4.60 (5 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

1102 ผู้เรียน

เรียน