0(0)

กิจกรรมแนะแนว ก22903 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็น กําลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ การพัฒนาที่สําคัญ
คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื้นฐานทางจริยธรรม
ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ผู์เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสร้าง
องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงจําเป็นต้องเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และ ๑ กจิกรรม คือ ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขคึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ การอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการ
บรูณาการกับองค์ความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

“ I CAN DO ” ฉันทำได้

ใบงาน Mind Map “I can do”(ฉันทำได้)
ใบงานเรื่อง การพัฒนาความสามารถของฉัน

เรา และโลก

อาชีพในโลกกว้าง

รักที่ปลอดภัย

บุคลิกภาพกับอาชีพในอนาคต

การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

ร้อยรวมใจช่วยกันแก้ไขปัญหา

คิดก่อนพูด

การเข้าใจตนเอง

เชาว์ปัญญาพาสนุก

โลกกว้างทางอาชีพ

การตัดสินใจ

เส้นทางชีวิต

มารยาทในสังคม

อารมณ์ของฉัน

สรุปและประเมินผลกิจกรรมแนะแนว

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

583 ผู้เรียน

เรียน