0(0)

กิจกรรมแนะแนว ก31906 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      จำนวน 40 ชั่วโมง

                     นักเรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ และสังคมการปรับตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมและมีความสุข เพื่อให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ รู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อื่น และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหา และวางแผนด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม มีทักษะการจัดการกับอารมณ์และ ความเครียด การสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในเรื่องเพศ และการดำรงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์และปลอดภัย เกิดความรู้ คู่คุณธรรม และสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

583 ผู้เรียน

เรียน