0(0)

กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

บอกค่านิยมในการดำเนินชีวิตของตน แนวทางการพัฒนาตนให้สอดคล้องกับค่านิยมอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกื้อกูลต่อชีวิตตน ปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัวด้วยความรู้สึกเห็นคุณค่าและกตัญญู สามารถทางการเรียน และเป้าหมายการศึกษาต่อ วิธีการพัฒนาตนด้านการเรียนอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา จำแนกลักษณะการคิดทางบวกและทางลบ  อธิบายผลกระทบของการคิดทางบวกและทางลบที่มีต่อการดำเนินชีวิต ความสำคัญของการการคิดทางบวกที่มีต่อการดำเนินชีวิต ความคิดทางบวกในสถานการณ์ที่เป็นทุกข์หรือไม่พึงพอใจ จัดทำแฟ้มสะสมงาน และประวัติย่อ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตน และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาได้อย่างเหมาะสม  อธิบายรูปแบบและความสำคัญของพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

กิจกรรมที่ 1 มารู้จักแนะแนวกันเถอะ

มารู้จักแนะแนวกันเถอะ

กิจกรรมที่ 2 ฉันกับคนในครอบครัว

กิจกรรมที่ 3 การแสดงออกอย่างเหมาะสม

กิจกรรมที่ 4 การเตรียมตัวสอบ

กิจกรรมที่ 5 อาชีพในฝัน

กิจกรรมที่ 6 การเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้วยวิธีพิเศษ

กิจกรรมที่ 7 เส้นทางสู่อนาคต

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาการจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
0.00 (2 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

1962 ผู้เรียน

เรียน