0(0)

กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

บอกถึงความสนใจ ความถนัดและความสามารถด้านการเรียนและอาชีพแสดงออกอย่างมั่นใจในความถนัด ความสามารถด้านการเรียนและอาชีพ เชื่อมั่นในคุณค่าของผู้อื่นด้านการเรียนและอาชีพ ภาคภูมิใจในตนเอง แสดงออกถึงความมั่นใจในคุณค่าของตนเองด้านร่างกายความคิด อารมณ์ และจิตใจ แสดงออกอย่างมั่นใจในบุคลิกภาพด้านดีของตนเอง เชื่อมั่นในคุณค่าผู้อื่นด้านบุคลิกภาพ มีข้อมูลการศึกษาต่อและอาชีพที่สอดคล้องในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ระบุอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง กำหนดแนวทางการศึกษาต่อ เพื่อสู่อาชีพที่ตัดสินใจเลือก ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ประเมินการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการประกอบอาชีพที่เลือก แสวงหาความรู้ในรายวิชาที่ตนถนัดและพัฒนาให้เต็มศักยภาพ

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

กิจกรรมที่ 1 มารู้จักแนะแนวกันเถอะ

มารู้จักแนะแนวกันเถอะ

กิจกรรมที่ 2 มองดูตน

กิจกรรมที่ 3 การเตรียมตัวสอบ

กิจกรรมที่ 4 เรียนอะไรดี

กิจกรรมที่ 5 อาชีพที่ใฝ่ฝัน

กิจกรรมที่ 6 มองอนาคต

กิจกรรมที่ 7 การปรับตัวและการดำรงชีวิต

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาการจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
0.00 (2 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

1962 ผู้เรียน

เรียน