0.00(2)

กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย สามารถวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ รวมทั้งดำเนินชีวิตและสังคม สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน และข้อตกลง

ทำความเข้าใจก่อนเรียน2:31

รู้จักตนเองด้านการเรียน

รู้จักตนเองด้านการเรียน2

บุคลิกภาพที่ภาคภูมิใจ

Myers Briggs Test

สิ่งที่คู่ควรกัน

นี่สิใช่เลย

รู้จักอาชีพ

ความถนัดกับอาชีพ

เส้นทางอาชีพ

ปลอดภัยอบายมุข

เมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์

มองให้ดีมองให้เห็น

ตอที่โผล่ให้เห็น

เพื่อนต่างเพศ

ตะเกียงส่องทาง

สรุปและประเมินกิจกรรมแนะแนว

เกี่ยวกับผู้สอน

วท.บ. สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ม.รามคำแหง ศศ.ม. สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ม.เกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง ครู (งานแนะแนว)
0.60 (5 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

574 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

รังสิมันต์ กระแก้ว ม.2/10 เลขที่ 17

ทำบทเรียนได้ดี ขอให้พัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เข้ามาเพิ่มเนื้อหาในบทเรียนให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะ

เรียน