0(0)

กิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

บอกความสามารถทางการเรียนของตนเอง บอกวิธีการพัฒนาตนเองด้านการเรียนได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น บอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนชีวิตที่ตนวางไว้ ประเมินความเหมาะสมของตนเองกับอาชีพที่สนใจและพิจารณาปรับตัวหรือเปลี่ยนอาชีพ รู้จักและยอมรับในบุคลิกภาพของตนเอง ยืดหยุ่นทางความคิดไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมที่คุ้นเคย ปรับอารมณ์ความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกเหมาะสม วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในครอบครัว ปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากภัยสังคม

สารบัญรายวิชา

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ – ข้อตกลง

การจัดการเรียนการสอนและข้อตกลง

กิจกรรมที่ 2 มองตนมองผลการเรียน

กิจกรรมที่ 3 มองเห็นเป็นฉัน

กิจกรรมที่ 4 เปลี่ยนไปในทางที่ดี

กิจกรรมที่ 5 ดาวจรัสแสงบนฟ้า

กิจกรรมที่ 6 อาชีพในดวงใจ

กิจกรรมที่ 7 เส้นทางสู่อาชีพ

กิจกรรมที่ 8 ทางเลือกที่เหมาะสม

กิจกรรมที่ 9 เตรียมก่อนเลือกจริง

กิจกรรมที่ 10 ต่างคนต่างลีลา

กิจกรรมที่ 11 สิ่งที่ชอบบอกสิ่งที่ใช่

กิจกรรมที่ 12 ความสุขในเวลาว่าง

กิจกรรมที่ 13 ความซื่อสัตย์

กิจกรรมที่ 14 รักในวัยเรียน

กิจกรรมที่ 15 อยู่อย่างปลอดภัยในสังคม

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาการจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
0.00 (2 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

1962 ผู้เรียน

เรียน