0.00(1)

กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

บอกถึงความสนใจ ความถนัดและความสามารถด้านการเรียนและอาชีพแสดงออกอย่างมั่นใจในความถนัด ความสามารถด้านการเรียนและอาชีพ เชื่อมั่นในคุณค่าของผู้อื่นด้านการเรียนและอาชีพ ภาคภูมิใจในตนเอง แสดงออกถึงความมั่นใจในคุณค่าของตนเองด้านร่างกายความคิด อารมณ์ และจิตใจ แสดงออกอย่างมั่นใจในบุคลิกภาพด้านดีของตนเอง เชื่อมั่นในคุณค่าผู้อื่นด้านบุคลิกภาพ มีข้อมูลการศึกษาต่อและอาชีพที่สอดคล้องในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ระบุอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง กำหนดแนวทางการศึกษาต่อ เพื่อสู่อาชีพที่ตัดสินใจเลือก ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ประเมินการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการประกอบอาชีพที่เลือก แสวงหาความรู้ในรายวิชาที่ตนถนัดและพัฒนาให้เต็มศักยภาพ

สารบัญรายวิชา

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ ข้อตกลงและเกณฑ์การประเมิน

ข้อตกลงและเกณฑ์การประเมิน

กิจกรรมที่ 2 การสำรวจผลการเรียน

กิจกรรมที่ 3 ฉันคือใคร

กิจกรรมที่ 4 เอกลักษณ์ของฉัน

กิจกรรมที่ 5 ความแตกต่างระหว่างบุคคล

กิจกรรมที่ 6 ชีวิตที่เป็นประโยชน์

กิจกรรมที่ 7 สังคมน่าอยู่ เริ่มต้นที่บ้าน

กิจกรรมที่ 8 การสำรวจและพัฒนาตนเอง

กิจกรรมที่ 9 การเตรียมตัวสอบ

กิจกรรมที่ 10 จะเลือกเรียนอะไรดี

กิจกรรมที่ 11 มองอนาคต

กิจกรรมที่ 12 อาชีพที่ฉันใฝ่ฝัน

กิจกรรมที่ 13 คิดบวก ชีวิตบวก

กิจกรรมที่ 14 ทักษะการปฏิเสธ

กิจกรรมที่ 15 การวางแผนการศึกษาต่อ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาการจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
0.00 (2 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

1962 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ทำบทเรียนได้ดี ขอให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะ

เรียน