0.00(1)

กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

บอกค่านิยมในการดำเนินชีวิตของตน แนวทางการพัฒนาตนให้สอดคล้องกับค่านิยมอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกื้อกูลต่อชีวิตตน ปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัวด้วยความรู้สึกเห็นคุณค่าและกตัญญู สามารถทางการเรียน และเป้าหมายการศึกษาต่อ วิธีการพัฒนาตนด้านการเรียนอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา จำแนกลักษณะการคิดทางบวกและทางลบ  อธิบายผลกระทบของการคิดทางบวกและทางลบที่มีต่อการดำเนินชีวิต ความสำคัญของการการคิดทางบวกที่มีต่อการดำเนินชีวิต ความคิดทางบวกในสถานการณ์ที่เป็นทุกข์หรือไม่พึงพอใจ จัดทำแฟ้มสะสมงาน และประวัติย่อ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตน และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาได้อย่างเหมาะสม  อธิบายรูปแบบและความสำคัญของพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม

สารบัญรายวิชา

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ ข้อตกลงและเกณฑ์การประเมิน

ข้อตกลงและเกณฑ์การประเมิน

กิจกรรมที่ 2 มองตนมองผลการเรียน

กิจกรรมที่ 3 สายสัมพันธ์แห่งครอบครัว

กิจกรรมที่ 4 ครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรมที่ 5 การแสดงออกอย่างเหมาะสม

กิจกรรมที่ 6 การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน

กิจกรรมที่ 7 การเตรียมตัวสอบ

กิจกรรมที่ 8 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

กิจกรรมที่ 9 ทำอย่างไรให้เรียนดี

กิจกรรมที่ 10 อาชีพในฝัน

กิจกรรมที่ 11 อาชีพไหนที่ใช่เรา

กิจกรรมที่ 12 การยอมรับและการปรับตัวกับเพื่อน

กิจกรรมที่ 13 รู้ปัญหา รู้จัดการ

กิจกรรมที่ 14 การควบคุมอารมณ์

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาการจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
0.00 (2 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

1962 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ทำบทเรียนได้ดี ขอให้พัฒนาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้นนะคะ

เรียน