0(0)

ก23904 กิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

บอกถึงความสนใจ ความถนัดและความสามารถด้านการเรียนและอาชีพแสดงออกอย่างมั่นใจในความถนัด ความสามารถด้านการเรียนและอาชีพ เชื่อมั่นในคุณค่าของผู้อื่นด้านการเรียนและอาชีพ ภาคภูมิใจในตนเอง แสดงออกถึงความมั่นใจในคุณค่าของตนเองด้านร่างกายความคิด อารมณ์ และจิตใจ แสดงออกอย่างมั่นใจในบุคลิกภาพด้านดีของตนเอง เชื่อมั่นในคุณค่าผู้อื่นด้านบุคลิกภาพ มีข้อมูลการศึกษาต่อและอาชีพที่สอดคล้องในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ระบุอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง กำหนดแนวทางการศึกษาต่อเพื่อสู่อาชีพที่ตัดสินใจเลือก ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ประเมินการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการประกอบอาชีพที่เลือก แสวงหาความรู้ในรายวิชาที่ตนถนัดและพัฒนาให้เต็มศักยภาพ

สารบัญรายวิชา

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ – ข้อตกลง

เกณฑ์การประเมิน และข้อตกลง

กิจกรรมที่ 2 เสริมความรู้ สู่โลกการศึกษา

กิจกรรมที่ 3 เตรียมพร้อมสักนิดพิชิตการสอบ

กิจกรรมที่ 4 เส้นทางนี้ที่เลือกเดิน

กิจกรรมที่ 5 สิ่งที่เด่นเหนือใคร

กิจกรรมที่ 6 กลุ่มอาชีพที่สนใจ

กิจกรรมที่ 7 ทุกนาทีมีค่ายิ่ง

กิจกรรมที่ 8 คนสร้างฝัน

กิจกรรมที่ 9 คนล่าฝัน

กิจกรรมที่ 10 แน่จริงต้องถามเพื่อน

กิจกรรมที่ 11 เป็นเรื่องที่สร้างได้

กิจกรรมที่ 12 ทักษะที่ติดตัว

กิจกรรมที่ 13 ความฉลาดที่มีอยู่

กิจกรรมที่ 14 โรคติดอินเทอร์เน็ต

กิจกรรมที่ 15 เสน่ห์ที่ทำให้คนรัก

กิจกรรมที่ 16 สังคมดี ต้องมีกฎ

กิจกรรมที่ 17 แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาการจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
0.00 (2 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

1042 ผู้เรียน

เรียน