0.00(1)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ภาคเรียนที่ 1                          เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

ศึกษา พร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้

เลขยกกำลัง รากที่ n ของจำนวนจริง เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่มากกว่า 1 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

    ฟังก์ชัน  ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล)

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่       การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์  การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.5/1

ค 1.2 ม.5/1

รวม 2 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เลขยกกำลัง

ความหมายของเลขยกำลัง
สมบัติของเลขยกกำลัง
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
แบบทดสอบวัดความเข้าใจเรื่องเลขยกกำลัง
รากที่ n ของจำนวนจริง
แบบทดสอบวัดความเข้าใจเรื่องการหาค่ารากที่ n ของจำนวนจริง

หน่วยที่ 2 ฟังก์ชัน

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

979 ผู้เรียน

0.00 (1 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

0 ผู้เรียน

0.00 (3 การให้คะแนน)

33 รายวิชา

1828 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ครูประจำวิชาจัดทำบทเรียนได้ดี และสามารถพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เรียน