0(0)

คณิตศาสตร์ ค22101 (พื้นฐาน) ภาคเรียนที่1/2565

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง

จำนวนตรรกยะ เรียนรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา

จำนวนจริง เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนตรรกยะ จำนวนจริง รากที่สองและรากที่สามของจำนวนตรรกยะ นำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้

พื้นที่ผิว เรียนรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา

ปริมาตร เรียนรู้เกี่ยวกับการหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา

การแปลงทางเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน การนำความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา

สมบัติของเลขยกกำลัง  เรียนรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และเขียนแสดงจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์  บวก  ลบจำนวนเต็ม คูณ หารจำนวนเต็มและเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

พหุนาม เรียนรู้เกี่ยวกับพหุนาม การบวก การลบและการคูณพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม

ตัวชี้วัด
ค1.1 ม2/1
ค1.1 ม2/2
ค1.2 ม2/1
ค2.1 ม2/1
ค2.1 ม2/2
ค2.2 ม2/3
ค2.2 ม2/5
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

1.1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
1.2 บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
การบ้าน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เเบบทดสอบ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

บทที่ 3 ปริซึมเเละทรงกระบอก

บทที่ 4 การเเปลงทางเรขาคณิต

บทที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง

บทที่ 6 พหุนาม

เกี่ยวกับผู้สอน

3.75 (4 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

1085 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2