0(0)

คณิตศาสตร์ ค22102 (พื้นฐาน) ภาคเรียนที่ 2/2565

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่  การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้

สถิติ การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพจุด แผนภาพต้น – ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูลการแปลความหมายผลลัพธ์การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม การนำความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา

เส้นขนาน  สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

การสร้างทางเรขาคณิต  การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง

การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ สมบัติการแจกแจง  กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน  ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง     รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

      ตัวชี้วัด

ค1.2 ม 2/2     ค2.2 ม 2/1

ค2.2 ม 2/2     ค2.2 ม2/4

ค3.1 ม 2/1

      รวม 7 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

30 บทเรียน

พหุนาม?

การคูณพหุนาม
การหารพหุนาม
เก็บคะเเนน

บทที่ 1 การเเยกตัวประกอบพหุนาม

บทที่ 2 เส้นขนาน

บทที่ 3 ความเท่ากันทุกประการ

บทที่ 4 สถิติ

บทที่ 5 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

เกี่ยวกับผู้สอน

3.75 (4 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

1085 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ,2, 8