0(0)

คณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2564 รหัสวิชา ค22102

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด แผนภาพต้น – ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ และการนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง ใช้สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม และนำความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง
โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด ค 1.2 ม 2/2
ค 2.1 ม 2/1 , ค 2.1 ม 2/2
ค 2.2 ม 2/2 , ค 2.2 ม 2/5

รวม 5 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

บท1 สถิติ

ใบงาน 1.1 แผนภาพจุด
ใบงาน 1.2 แผนภาพต้น-ใบ
ใบงาน 1.3 แผนภาพฮิสโทแกรม
ใบงาน 1.4 ค่ากลางของข้อมูล
1 แผนภาพจุด
2 แผนภาพต้น-ใบ
3 แผนภาพฮิสโทแกรม
4 ค่ากลางของข้อมูล

บท2 ความเท่ากันทุกประการ

บท3 เส้นขนาน

บท4 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

บท5 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

เกี่ยวกับผู้สอน

4.54 (26 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

694 ผู้เรียน

เรียน