3.00(1)

คณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2564 รหัสวิชา ค22101

หลักสูตรรายวิชา

          เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง จำนวนจริง  จำนวนอตรรกยะ รากที่สองและรากที่สามของจำนวนตรรกยะและการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้ สมบัติเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มในการแก้ปัญหา การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปรึซึมและทรงกระบวก การนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการนำไปใช้ พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม การออกแบบลายเครื่องจักรสาน และสิ่งทอต่าง ๆ  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด     ค 1.1 ม.2/1 ,   ค 1.1 ม 2/2

ค 1.2 ม 2/1

ค 2.2 ม 2/1  ,  ค 2.2 ม 2/3  ,  ค 2.2 ม 2/4

ค 3.1 ม 2/1

รวม    7   ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

43 บทเรียน60h

บทที่1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
แนะนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส
โจทย์ปัญหาพีทาโกรัส
วิดีโอสอนพีทาโกรัส 111:32
ใบงาน 1.1
ใบงาน 1.2
ใบงาน 1.3
ใบงาน 1.4
ใบงาน 1.5
ใบงาน 1.6
วิดีโอสอนพีทาโกรัส 27:49
วิดีโอสอนพีทาโกรัส 310:13
วิดีโอสอนพีทาโกรัส 49:05
วิดีโอสอนพีทาโกรัส 513:45
วิดีโอสอนพีทาโกรัส 616:50

บทที่2 จำนวนจริง

บทที่3 ปริซึมและทรงกระบอก

บทที่4 การแปลงทางเรขาคณิต

บทที่5 สมบัติเลขยกกำลัง

เกี่ยวกับผู้สอน

4.90 (21 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

143 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี ควรเพิ่มเสียงบรรยายในบทเรียนจะสมบูรณ์มาก

เรียน