0(0)

คณิตศาสตร์

  • ลงทะเบียนแล้ว 3
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 17, 2021

หลักสูตรรายวิชา

เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ในการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะโดยการปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.1 

เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัด 

ป.5/1 เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม

ป.5/3 หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ

ป.5/4 หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ

ป.5/5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน 2 ขั้นตอน

 

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เรื่องการบวก การลบเศษศ่วนและจำนวนคละ?

มฐ. ค 1.1 ตัวชี้วัด ป.5/1 เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1000 ในรูปทศนิยม ป.5/3 หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ ป.5/5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 เรื่องการบวกและการลบเศษส่วน
เรื่องที่ 1 การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับเศษส่วน7:12
แบบทดสอบเรื่อง การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับเศษส่วน
เรื่องที่ 2 การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ5:54
แบบทดสอบเรื่อง การบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ
โจทย์ปัญหา6:48
แบบทดสอบเรื่อง โจทย์ปัญหา
แบบฝึกหัด เรื่องการบวกและการลบเศษส่วน
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 เรื่อง การคูณเศษส่วน และจำนวนคละ?

มฐ. ค 1.1 ตัวชี้วัด ป.5/4 หาผลคูณ ผลหารของเศษศ่วนและจำนวนคละ ป.5/5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน

หน่วยที่ 3 เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000?

มฐ. ค 1.1 ตัวชี้วัด ป.5/4 หาผลคูณ ผลหารของเศษศ่วนและจำนวนคละ ป.5/5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน

แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

3 ผู้เรียน

เรียน