0(0)

ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีที่มีดีกรีสูงกว่าสองและดีกรีสูงกว่าสาม กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง ผลบวกของกำลังสาม ผลต่างของกำลังสาม  สมการกำลังสอง ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา ไปใช้ในการแก้ปัญหา ความคล้าย รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยหาความสูงของสิ่งต่าง ๆ ภายใน โรงเรียนโดยใช้สมบัติของสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา  สถิติ ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (แผนภาพกล่อง) การแปลความหมายผลลัพธ์  การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด    ค 1.2 ม.3/1 ,  ค 1.2 ม.3/2

ค 1.3 ม.3/1 ,  ค 1.3 ม.3/2

ค 2.2 ม.3/1

ค 3.1 ม.3/1

รวมทั้งหมด    6   ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

55 บทเรียน

บทที่ 1 อสมการ

แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว EP117:19
แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว EP218:31
คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 115:14
คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 217:53
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 118:13
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 218:49
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 316:41
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 416:42
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 516:59
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 118:49
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 217:03
สรุปบทเรียน14:19

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

บทที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

บทที่ 4 ความคล้าย

บทที่ 5 ฟังก์ชั่นกำลังสอง

บทที่ 6 สถิติ 3

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

106 ผู้เรียน

เรียน