0.00(1)

ค 30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (1/2564)

  • โดย Somporn Amornwech
  • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาพร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระดังนี้

ลำดับและอนุกรม  ลำดับ ลิมิตของลำดับอนันต์ อนุกรม สัญลักษณ์แสดงการบวก การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม

แคลคูลัสเบื้องต้น ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ เส้นสัมผัสเส้นโค้ง อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์  ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต และพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

โดยการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์

การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

ผลการเรียนรู้

  1. ระบุได้ว่าลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออก
  2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต
  3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์
  4. เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้
  5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กำหนดให้
  6. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหา
  7. หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหา

สารบัญรายวิชา

39 บทเรียน

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม

ลำดับและอนุกรม ตอน 122:24
ลำดับและอนุกรม ตอน 220:08
ลำดับและอนุกรม ตอน 324:04
ลำดับและอนุกรม ตอน 418:24
ลำดับและอนุกรม ตอน 500:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 600:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 725:48
ลำดับและอนุกรม ตอน 800:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 900:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 1000:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 1100:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 1200:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 1300:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 1400:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 1500:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 1600:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 1700:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 1800:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 1900:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 2000:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 2100:00:00
ลำดับและอนุกรม ตอน 2200:00:00

บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

308 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ครูประจำวิชาจัดทำบทเรียนได้ดี และสามารถพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เรียน