0(0)

ค 30205 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรรายวิชา

                                                                     คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา   ค 30205  คณิตศาสตร์                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        ภาคเรียนที่  1                       เวลา   60   ชั่วโมง                       จำนวน  1.5   หน่วยกิต

 

              ศึกษาเกี่ยวกับลำดับ  อนุกรม  และการนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด       ลิมิตของฟังก์ชัน      ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน    ความชันของเส้นโค้ง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน       การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์  ปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน   ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต   ปริพันธ์จำกัดเขต  และพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

โดยการจัดประสบการณ์และสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  ฝึกทักษะโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา    การให้เหตุผล    การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์     และนำประสบการณ์ด้านความรู้     ความคิด  ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใชในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ   มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

         

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. ระบุได้ว่าลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออก
  • 2. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์
  • 3. เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้
  • 4. หาลิมิตของฟังก์ชันที่กำหนดให้
  • 5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กำหนดให้
  • 6. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหา
  • 7. หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหา

สารบัญรายวิชา

36 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลำดับและอนุกรมอนันต์

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ลิมิตของลำดับ
ลำดับอนันต์00:00:00
1. ลิมิตของลำดับ
1.2 ลิมิตของลำดับโดยใช้ทฤษฎีบท00:00:00
มอบหมายงานแบบฝึกทักษะที่ 1 เรื่อง ลิมิตของลำดับ
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ลิมิตของลำดับ
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ผลบวกของอนุกรมอนันต์
2. ผลบวกอนุกรมอนันต์
2.1 การหาผลบวกของอนุกรมอนันต์00:00:00
มอบหมายงานแบบฝึกทักษะที่ 2 เรื่อง ผลบวกของอนุกรมอนันต์
มอบหมายงานแบบฝึกทักษะที่ 3 เรื่องการนำความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมไปใช้
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ผลบวกของอนุกรมอนันต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิยานุพันธ์

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

157 ผู้เรียน

เรียน