0(0)

ค 31102 คณิตศาสตร์ 2

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 หลักการนับเบื้องต้น

1.1 หลักการบวกและหลักการคูณ
1.2 การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
1.3 การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด

บทที่ 2 ความน่าจะเป็น

แบบสำรวจความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (1 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

330 ผู้เรียน

เรียน