0(0)

ค 32101 คณิตศาสตร์ 3

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับเลขยกกำลัง จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนจริง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์  ค่าประมาณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังสมบัติของจำนวนจริงและการนำไปใช้ ฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน ค่าของฟังก์ชัน พีชคณิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันที่ควรรู้จัก (ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันขั้นบันได) พร้อมทั้งนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลัง ฟังก์ชัน และกราฟของฟังก์ชัน มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้

 

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด

ค. 1.1 ม.5/1

ค. 1.2 ม.5/1

 

รวม     2   ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

1.1 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

1.2 รากที่ n

1.3 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

บทที่ 2 ฟังก์ชัน

2.1 ฟังก์ชัน

2.2 ฟังก์ชันเชิงเส้น

2.3 ฟังก์ชันกำลังสอง

2.4 ฟังก์ชันขั้นบันได

2.5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (3 การให้คะแนน)

32 รายวิชา

1828 ผู้เรียน

เรียน