0(0)

ค 32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม

ใบงาน 1.1.1 ความหมายของลำดับ
ใบงาน 1.1.2 ลำดับเลขคณิต
ใบงาน 1.1.3 ลำดับเรขาคณิต
ใบงาน 1.2.1 อนุกรมเลขคณิต
ใบงาน 1.2.2 อนุกรมเรขาคณิต
ใบงาน 1.3.1 ดอกเบี้ยทบต้น
ใบงาน 1.3.2 มูลค่าปัจจุบัน-อนาคต
ใบงาน 1.3.3 ค่างวด

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (3 การให้คะแนน)

32 รายวิชา

1828 ผู้เรียน

เรียน