0(0)

ค 32102 คณิตศาสตร์ 4

หลักสูตรรายวิชา


สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม

1.1 ลำดับ
1.1.1 ความหมายของลำดับ
1.1.2 ลำดับเลขคณิต
1.1.3 ลำดับเรขาคณิต
1.2 อนุกรม
1.2.1 อนุกรมเลขคณิต
1.2.2 อนุกรมเรขาคณิต
1.3.1 ดอกเบี้ยทบต้น
1.3.2 มูลค่าปัจจุบัน-อนาคต
1.3.3 ค่างวด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (1 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

330 ผู้เรียน

เรียน