0(0)

ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน

ใบงาน 1.1 จำนวนเชิงซ้อน
ใบงาน 1.2 สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
ใบงาน 1.3 รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
ใบงาน 1.4 กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
ใบงาน 1.5 รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน
ใบงาน 1.6 รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน
ใบงาน 1.7 สมการพหุนามตัวแปรเดียว

บทที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น

บทที่ 3 ความน่าจะเป็น

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (3 การให้คะแนน)

63 รายวิชา

3307 ผู้เรียน

เรียน