0.00(1)

ค 33101คณิตศาสตร์5 ชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้วิธีทางสถิติเบื้องต้น ข้อมูล ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ค่ากลางของข้อมูล (ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต)  ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในการคาดการณ์  การตัดสินใจ  และแก้ปัญหา

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด      ค 3.1   ม. 4-6/1

รวมทั้งหมด     1  ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล

1.1สถิติศาสตร์

1.2 คำสำคัญในสถิติศาสตร์

1.3 ประเภทของข้อมูล

1.4 สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน

บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

2.1 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่

2.2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (3 การให้คะแนน)

63 รายวิชา

3307 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

ครูประจำวิชาจัดทำบทเรียนได้ดี สามารถพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เรียน