0(0)

ค 33102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้วิธีทางสถิติเบื้องต้น ข้อมูล ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ค่ากลางของข้อมูล (ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต)  ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในการคาดการณ์  การตัดสินใจ  และแก้ปัญหา

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด      ค 3.1   ม. 4-6/1

รวมทั้งหมด     1  ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

ใบงาน 1.1 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่
ใบงาน 1.2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ
ใบงาน 1.3.1 ค่ากลางของข้อมูล
ใบงาน 1.3.2 ค่าวัดการกระจาย
ใบงาน 1.3.3 ค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (3 การให้คะแนน)

63 รายวิชา

3309 ผู้เรียน

เรียน