0(0)

ค 33102 คณิตศาสตร์ 6

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

บทที่ 1 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

1.1 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่
1.2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ
1.3 ค่าวัดทางสถิติ
1.3.1 ค่ากลางของข้อมูล
1.3.2 ค่าวัดการกระจาย
1.3.3 ค่าวัดตำแหน่งของข้อมูล

แบบสำรวจความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (1 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

330 ผู้เรียน

เรียน