0(0)

ค 33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6/1

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้วิธีทางสถิติเบื้องต้น ข้อมูล ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ค่ากลางของข้อมูล (ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต)  ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในการคาดการณ์  การตัดสินใจ  และแก้ปัญหา

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด      ค 3.1   ม. 4-6/1

รวมทั้งหมด     1  ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

29 บทเรียน

บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล

1.1 สถิติศาสตร์
ใบงาน 1.1 สถิติศาสตร์
1.2 คำสำคัญในศถิติศาสตร์
ใบงาน 1.2 คำสำคัญในสถิติศาสตร์
1.3 ประเภทของข้อมูล
ใบงาน 1.3 ประเภทของข้อมูล
1.4 สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน
ใบงาน 1.4 สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน

บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

บทที่ 4 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (3 การให้คะแนน)

33 รายวิชา

1828 ผู้เรียน

เรียน