0.00(1)

ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  • ลงทะเบียนแล้ว 76
  • อัปเดตล่าสุด มิถุนายน 6, 2021

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

รหัสวิชา ค 20201  คณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1         เวลา  40 ชั่วโมง                    จำนวน  1.0  หน่วยกิต

เข้าใจและใช้ การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนเต็ม  การประยุกต์เกี่ยวกับเลขยกกำลัง        บทนิยามและสมบัติต่างๆ ของเลขยกกำลัง การคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มและ      การนำไปใช้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ การคำนวณเกี่ยวกับจำนวนที่อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์          การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนและทศนิยม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว         การนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้แก้ปัญหาได้

โดยการจัดประสบการณ์หรือการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า     ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่าง        เป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของจำนวนเต็มโดยใช้การคิดในใจ ใช้การเขียนแสดงการคำนวณ และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  • 2. นำความรู้เรื่องเลขยกกำลังและสมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
  • 3. คำนวณและใช้เลขยกกำลังให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เมื่อ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก
  • 4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้
  • 5. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเศษส่วนและทศนิยม เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยที่ 1 การประยุกต์จำนวนเต็ม

1.1 ลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

1.2 การประยุกต์ของเลขยกกำลัง

หน่วยที่ 2 การประยุกต์ของเลขยกกำลัง?

1. นำความรู้เรื่องเลขยกกำลังและสมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 2. คำนวณและใช้เลขยกกำลังให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เป็นจำนวนเต็มบวก

2.1 การเขียนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

2.2 การดำเนินการของเลขยกกำลัง?

เป็นการทบทวนความของเลขยกกำลังและเรียนรู้ทฤษฎีบท บทนิยาม สมบัติที่เกี่ยวข้องกับเลขยกกำลัง

2.3 การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 3 การประยุกต์ของเศาส่วนและทศนิยม

เกี่ยวกับผู้สอน

1.00 (3 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

769 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ครูประจำวิชาจัดทำบทเรียนได้ดี และสามารถพัฒนาบทเรียนเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เรียน