0(0)

ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 และ 1/3 ภาคเรียนที่ 1/2566

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1.ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนเต็มมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • 2.ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลังมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • 3.ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • 4.ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

การประยุกต์จำนวนเต็ม ตอนที่17:19
การประยุกต์จำนวนเต็ม ตอนที่23:50
การประยุกต์จำนวนเต็ม ตอนที่34:56
การประยุกต์จำนวนเต็ม ตอนที่45:48
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

เกี่ยวกับผู้สอน

3.00 (7 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

845 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • เอกสารประกอบการเรียน
  • ใบความรู้
  • แบบฝึกทักษะ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้น ม.1/2 และ 1/3