0(0)

ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 เฉพาะ ม.1/1 (เทอม1/2564)

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้  การประยุกต์เกี่ยวกับการบวก   การลบ   การคูณและการหารจำนวนเต็ม  การประยุกต์เกี่ยวกับเลขยกกำลัง   การประยุกต์เกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ การหารเศษส่วนและทศนิยม   และการนำไปใช้แก้ปัญหาได้

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

บทที่ 1 การประยุกต์จำนวนเต็ม

การบวกลบจำนวนเต็ม13:26
การบวกลบจำนวนเต็ม 225:44
การบวกจำนวนเต็มเรียงกันหลายๆจำนวน แบบใช้สูตร15:32
การบวกจำนวนเต็มลบเรียงกันหลายๆจำนวน และ ผลบวกผลต่างของสองจำนวน14:46
การหาผลคูณของจำนวนเต็ม21:52

บทที่ 2 การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

บทที่ 3 การประยุกต์เศษส่วนและทศนิยม

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

174 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ค20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • คลิปวิดีโอการสอน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1