0(0)

ค20203 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชา ค 20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต
เข้าใจ พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม

เข้าใจและใช้ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เห็นคุณค่าของการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สามารถทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

1.       ใช้ความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มไปแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

2.       บวก ลบ คูณ และหารพหุนาม

3.       หารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม

รวมทั้งหมด   3  ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

บทที่ 1 สมบัติของเลขยกกำลัง

สมบัติของเลขยกกำลัง28:53
สรุป เลขยกกำลัง13:43

บทที่ 2 พหุนาม

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

93 ผู้เรียน

เรียน