0(0)

ค20205 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ การแยกตัวประกอบพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองและดีกรีสูงกว่าสาม กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง ผลบวกของกำลังสาม ผลต่างของกำลังสาม การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  โจทย์ปัญหาสมการกำลังสองตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง   การวิเคราะห์ข้อมูล การนำสถิติไปใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

ผลการเรียนรู้

1. แยกตัวประกอบของ พหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองและดีกรีสูงกว่าสามที่มีสัมประสิทธิ์

เป็นจำนวนเต็ม

2. แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร

3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

4. นำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้แก้ปัญหา

5. นำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา

6. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

7. นำความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้

ขอขอบคุณแหล่งวิดีโอในบทเรียนด้วยครับ

Nestle School Thailand

TruePookpanya

โครงการ Project 14 ของ สสวท.

สารบัญรายวิชา

32 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม ตอน0114:51
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม ตอน0212:57
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม ตอน0320:17
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม ตอน0419:17
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม ตอน0515:38
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม ตอน0612:46
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม ตอน0710:51

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ฟังก์ชั่นกำลังสอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถิติ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

93 ผู้เรียน

เรียน