0(0)

ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชา ค 21101         คณิตศาสตร์ 1                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 1        ภาคเรียนที่ 1                                              เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต

เข้าใจ  จำนวนเต็ม  การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนเต็ม  สมบัติจำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ  การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและจำนวนตรรกยะไปใช้ในการแก้ปัญหา   ใช้ความรู้ในการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต  การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายและนำไปใช้ในชีวิตจริง เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลัง การหาผลคูณและผลหารของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การเขียนแสดงจำนวนประชากรในอำเภอบางปะอินในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนและทศนิยม หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า(front view) ด้านข้าง(side view) และด้านบน(top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการงาน  อย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.1/1     ม.1/2

ค 2.2 ม.1/1   ม.1/2

รวม  4  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

31 บทเรียน1h

บทที่ 1 จำนวนเต็ม

1.1 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
ใบกิจกรรม 1 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
ใบกิจกรรม 2 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
1.2 การบวกจำนวนเต็ม
ใบกิจกรรม 3 การบวกจำนวนเต็ม
1.3 การลบจำนวนเต็ม
ใบกิจกรรม 4 การลบจำนวนเต็ม
1.4 การคูณจำนวนเต็ม
ใบกิจกรรม 5 การคูณจำนวนเต็ม
1.5 การหารจำนวนเต็ม
ใบกิจกรรม 6 การหารจำนวนเต็ม
1.6 สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม

บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต

บทที่ 3 เลขยกกำลัง

บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน

บทที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

159 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1.เอกสารประกอบการเรียน
  • 2.คลิปวีดีโอประกอบการสอน
  • 3.แบบฝึกทักษะ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1