0(0)

ค21101 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 1/8 และ 1/11 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

21101  คณิตศาสตร์                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                                       เวลา  60 ชั่วโมง   จำนวน   1.5   หน่วยกิต

ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ  ศูนย์  เศษส่วนและทศนิยม  เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และเขียนแสดงจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์  บวก  ลบจำนวนเต็ม คูณ หารจำนวนเต็มและเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม  นำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็ม การบวกลบคูณและหารจำนวนเต็มและเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุ-สมผลของคำตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของจำนวนเต็ม การยกกำลังของจำนวนเต็ม สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตโดยไม่เน้นการพิสูจน์ สืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต

โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เพื่อนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1   ม.1/1, ม.1/2

ค 1.2   ม.1/1ม 1/3ม.1/4

ค 1.4   ม.1/1

ค 3.1   .1/1ม.1/2ม.1/3

ค 6.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 ม.1/5, ม.1/6

รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

25 บทเรียน

บทที่ 1 จำนวนเต็ม

1.1 จำนวนเต็ม
ใบกิจกรรม 1
ใบกิจกรรม 2
1.2 การบวกจำนวนเต็ม
ใบกิจกรรม 3
1.3 การลบจำนวนเต็ม
ใบกิจกรรม 4
1.4 การคูณจำนวนเต็ม
ใบกิจกรรม 5
1.5 การหารจำนวนเต็ม
ใบกิจกรรม 6
แบบทดสอบท้ายบท เรื่อง จำนวนเต็ม

บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต

บทที่ 3 เลขยกกำลัง

บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน

บทที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

เกี่ยวกับผู้สอน

3.33 (6 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

591 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • -หนังสือเรียน
  • -เอกสารประกอบการเรียน
  • -แบบฝึกทักษะ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ,1/8 และ 1/11