0(0)

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 เฉพาะ ม.1/1 (เทอม1/2564)

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจ  จำนวนเต็ม  การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนเต็ม  สมบัติจำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ  การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและจำนวนตรรกยะไปใช้ในการแก้ปัญหา   ใช้ความรู้ในการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต  การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายและนำไปใช้ในชีวิตจริง เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลัง การหาผลคูณและผลหารของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การเขียนแสดงจำนวนประชากรในอำเภอบางปะอินในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนและทศนิยม หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า(front view) ด้านข้าง(side view) และด้านบน(top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการงาน  อย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

สารบัญรายวิชา

62 บทเรียน

บทที่ 1 จำนวนเต็ม

จำนวนเต็ม ตอนที่ 117:26
จำนวนเต็ม ตอนที่ 212:39
จำนวนเต็ม ตอนที่ 314:36
การบวกจำนวนเต็ม ตอนที่ 113:58
การบวกจำนวนเต็ม ตอนที่ 212:15
การบวกจำนวนเต็ม ตอนที่ 314:28
การลบจำนวนเต็ม ตอนที่ 116:12
การลบจำนวนเต็ม ตอนที่ 216:42
การคูณจำนวนเต็ม ตอนที่ 113:46
การคูณจำนวนเต็ม ตอนที่ 216:48
การหารจำนวนเต็ม ตอนที่ 114:22
การหารจำนวนเต็ม ตอนที่ 218:08
สมบัติการบวกและการคูณจำนวนเต็ม ตอนที่ 116:07
สมบัติการบวกและการคูณจำนวนเต็ม ตอนที่ 216:09
สรุปบทเรียน เรื่อง จำนวนเต็ม15:02

บทที่ 2 เลขยกกำลัง

บทที่ 3 การสร้างทางเรขาคณิต

บทที่ 4 เศษส่วนและทศนิยม

บทที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

175 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียน ม.1/1