0(0)

ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับ ข้อมูลจำนวนประชากร  อาชีพ   การคิดต้นทุน   กำไร   ขาดทุน  การลดราคา  เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนอำเภอบางปะอิน เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน  เพื่อวิเคราะห์และแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง  กราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น  กราฟของสมการเชิงเส้นและการนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน   การเก็บรวบรวมข้อมูล    การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  การแปลความหมายข้อมูล   และการนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยศึกษาจากสถิติอาชีพในท้องถิ่นหรือสถิติอุบัติภัยต่าง ๆ ในอำเภอบางปะอิน

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด    ค 1.1  ม. 1/3

ค 1.3  ม.1/1  ,   ค 1.3  ม.1/2 ,   ค 1.3 ม. 1/3

ค 3.1  ม. 1/1

รวม    5    ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ
1.2 สมการและคำตอบของสามการ
1.3 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
แบบทดสอบท้ายบท

บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

บทที่ 4 สถิติ

แบบสอบถามพความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

3.00 (7 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

845 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • ใบงาน/แบบฝึกทักษะ
  • สมุดแบบฝึกหัด
  • หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์