3.00(1)

ค21102 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา   ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์                                    กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                        ภาคเรียนที่ ๒                  เวลาเรียน   ๖๐    ชั่วโมง                        เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากัน และสมบัติของจำนวน  เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟ ในการแก้ปัญคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ  เช่น  วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ

          เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง

รหัสตัวชี้วัด

ค ๑.๓  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓

ค ๒.๒  ม.๑/๑   ม.๑/๒

รวมทั้งหมด   ๕   ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

บทที่1 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1.1 สมการและคำตอบของสมการ
1.2 สมบัติสมมาตร15:03
1.3 การแก้สมการ ตอนที่ 110:37
1.3 การแก้สมการ ตอนที่ 212:18
1.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว15:46

บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

บทที่ 4 สถิติ

เกี่ยวกับผู้สอน

1.83 (6 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

1856 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.0

Total 1 Ratings

5
0 คน
4
0 คน
3
1 คน
2
0 คน
1
0 คน

(/^-^)/

เรียน