0(0)

ค21102 คณิตศาสตร์ 2 เฉพาะ ม.1/1 (เทอม2/2566)

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับ ข้อมูลจำนวนประชากร  อาชีพ   การคิดต้นทุน   กำไร   ขาดทุน  การลดราคา  เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนอำเภอบางปะอิน เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน  เพื่อวิเคราะห์และแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง  กราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น  กราฟของสมการเชิงเส้นและการนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน   การเก็บรวบรวมข้อมูล    การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  การแปลความหมายข้อมูล   และการนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยศึกษาจากสถิติอาชีพในท้องถิ่นหรือสถิติอุบัติภัยต่าง ๆ ในอำเภอบางปะอิน

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
  • 2.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และ ร้อยละ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
  • 3.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
  • 4.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสถิติ 1

สารบัญรายวิชา

33 บทเรียน

บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ ตอนที่ 120:40
เตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ ตอนที่ 212:10
สมการและคำตอบของสมการ20:51
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 121:08
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 212:29
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 126:31
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 224:34

บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

บทที่ 4 สถิติ 1

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

192 ผู้เรียน

เรียน

ความต้องการ

  • 1. นักเรียนศึกษาให้ครบทุกบทเรียนที่อยู่ในห้องเรียนออนไลน์
  • 2. นักเรียนทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ตามเวลาที่กำหนด

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1