0(0)

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 (พื้นฐาน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่  การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้

ทฤษฎีพีทาโกรัส ทฤษฎีพีทาโกรัส บทกลับของทฤษฎีพีทาโกรัส การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบท    พีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง

จำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม  การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา

จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะ จำนวนจริง รากที่สองและรากที่สามของจำนวนตรรกยะ  การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้

พื้นที่ผิว การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา

ปริมาตร การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา

พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน  ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

ตัวชี้วัด

ค1.1 ม 2/1     ค1.1 ม 2/2

ค1.2 ม 2/1     ค2.1 ม2/1

ค2.1 ม 2/2     ค2.2 ม 2/3

ค2.2 ม 2/5

      รวม 7 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

1.1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
1.2 บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
การบ้าน 1

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

บทที่ 3 ปริซึมเเละทรงกระบอก

บทที่ 4 การเเปลงทางเรขาคณิต

บทที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง

บทที่ 6 พหุนาม

เกี่ยวกับผู้สอน

3.00 (5 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

500 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2