0(0)

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจ พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม

เข้าใจและใช้ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เห็นคุณค่าของการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สามารถทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มไปแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

2. บวก ลบ คูณ และหารพหุนาม

3. หารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม

รวมทั้งหมด   3  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

1. สมบัติของเลขยกกำลัง

1.1 การดำเนินการของเลขยกกำลัง
1.2 สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกำลัง
ใบกิจกรรม 1 เอกสารประกอบการเรียน เรื่องสมบัติเลขยกกำลัง

2. พหุนาม

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

159 ผู้เรียน

เรียน