0.00(1)

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจ พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม

เข้าใจและใช้ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เห็นคุณค่าของการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สามารถทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มไปแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

2. บวก ลบ คูณ และหารพหุนาม

3. หารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม

รวมทั้งหมด   3  ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

บทที่ 1 สมบัติของเลขยกกำลัง

1.1 การดำเนินการของเลขยกกำลัง
1.2 สมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง

บทที่ 2 พหุนาม

เอกสารประกอบการเรียน (20 คะเเนน)

เกี่ยวกับผู้สอน

3.00 (5 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

308 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ครูประจำวิชาจัดทำบทเรียนได้ดี และสามารถพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1