0(0)

ค22202 / ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ สมบัติการแจกแจง กำลังสองสมบูรณ์และ ผลต่างของกำลังสอง

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เห็นคุณค่าของการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สามารถทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

  1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจำนวนเต็ม และมีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์ในพหุนามตัวประกอบเป็นจำนวนเต็ม
  2. แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้การแยกตัวประกอบ
  3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้การแยกตัวประกอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

รวมทั้งหมด   3 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

1.1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองใช้สมบัติการแจกแจง
การมอบหมายงาน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง
แบบทดสอบ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง โดยใช้สมบัติการแจกแจง
1.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้กำลังสองสมบูรณ์
การมอบหมายงาน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์
แบบทดสอบ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์
1.3 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกำลังสอง
การมอบหมายงาน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกำลังสอง
แบบทดสอบ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกำลังสอง

บทที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

เกี่ยวกับผู้สอน

3.75 (4 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

1085 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เเละ 2/2