0(0)

ค23101 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีที่มีดีกรีสูงกว่าสองและดีกรีสูงกว่าสาม กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง ผลบวกของกำลังสาม ผลต่างของกำลังสาม  สมการกำลังสอง ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา ไปใช้ในการแก้ปัญหา ความคล้าย รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยหาความสูงของสิ่งต่าง ๆ ภายใน โรงเรียนโดยใช้สมบัติของสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา  สถิติ ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (แผนภาพกล่อง) การแปลความหมายผลลัพธ์  การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด    ค 1.2 ม.3/1 ,  ค 1.2 ม.3/2

ค 1.3 ม.3/1 ,  ค 1.3 ม.3/2

ค 2.2 ม.3/1

ค 3.1 ม.3/1

รวมทั้งหมด    6   ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว?

จุดประสงค์ของบทเรียน นักเรียนสามารถ 1. เขียนอสมการแทนข้อความที่เกี่ยวกับการไม่เท่ากันของจำนวน 2. แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และเขียนกราฟแสดงคำตอบ 3. แก้ปัญหาโดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ
โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว30:56
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว32:27
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว27:30
แบบทดสอบเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง?

จุดประสงค์ของบทเรียน นักเรียนสามารถ 1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสามที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลังสามและผลต่างของกำลังสามโดยใช้สูตร 2. แยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสาม ที่สามารถจัดให้อยู่ในรูปผลต่างของกำลังสอง กำลังสองสมบูรณ์ ผลบวกของกำลังสาม หรือผลต่างของกำลังสาม โดยใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ สมบัติการสลับที่ หรือสมบัติการแจกแจง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว?

จุดประสงค์ของบทเรียน นักเรียนสามารถ 1. แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 2. นำความรู้เกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความคล้าย?

จุดประสงค์ของบทเรียน นักเรียนสามารถ 1. ระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปหลายเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน และบอกสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกัน 2. ระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน และบอกสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 3. ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง?

จุดประสงค์ของบทเรียน นักเรียนสามารถ 1. ระบุลักษณะพร้อมทั้งเขียนกราฟของฟังก์ชันกำลังสองที่อยู่ในรูป y = ax^2, y = ax^2 + k, y = a(x – h)^2, y = a(x – h)^2 + k และ y = ax^2 + bx + c เมื่อ a, b, c, h และ k เป็นค่าคงตัว ที่ a ≠ 0 2. นำความรู้เกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ?

จุดประสงค์ของบทเรียน นักเรียนสามารถ 1. นำเสนอข้อมูลในรูปแผนภาพกล่องโดยใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม 2. อ่าน วิเคราะห์ และแปลความหมายผลลัพธ์ที่นำเสนอในรูปแผนภาพกล่อง 3. ใช้ข้อมูลในการคาดคะเน สรุปผล และตัดสินใจ ได้อย่างเหมาะสม

เกี่ยวกับผู้สอน

4.47 (19 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

369 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. ใบความรู้ประกอบการสอน
  • 2. ใบงาน
  • 3. วิดีโอ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

ความต้องการ

  • 1, นักเรียนศึกษาให้ครบทุกบทเรียนที่อยู่ในห้องเรียนออนไลน์
  • 2. นักเรียนทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ตามเวลาที่กำหนด

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3