0(0)

ค23101 คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา  ระบบสมการ  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การนำความรู้เกี่ยวกับ พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา ความคล้าย รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยหาความสูงของสิ่งต่างๆ ภายใน โรงเรียนโดยใช้สมบัติของสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

 

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด    ค 1.2 ม.3/1 ,  ค 1.2 ม.3/2

ค 1.3 ม.3/2 ,  ค 1.3 ม.3/3

ค 2.1 ม.3/1 ,  ค 2.1 ม.3/2

ค 2.2 ม.3/1

 

รวม    7   ตัวชี้วัด

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • 2. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
  • 3. ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
  • 4. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
  • 5. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
  • 6. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและแปลความหมายผลลัพธ์รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ความหมายและคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การมอบหมายงาน เรื่อง ความหมายและคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การมอบหมายงาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
การมอบหมายงาน เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การมอบหมายงาน เรื่อง กิจกรรมเสริมบทเรียน

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

บทที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

บทที่ 4 ความคล้าย

บทที่ 5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

บทที่ 6 สถิติ (3)

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1923 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. เอกสารประกอบการเรียน
  • 2. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 สสวท.
  • 3. สื่อออนไลน์