0(0)

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 เฉพาะ ม.3/5 , ม.3/7 ม.3/8 (1/2564)

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีที่มีดีกรีสูงกว่าสองและดีกรีสูงกว่าสาม กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง ผลบวกของกำลังสาม ผลต่างของกำลังสาม  สมการกำลังสอง ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา ไปใช้ในการแก้ปัญหา ความคล้าย รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยหาความสูงของสิ่งต่าง ๆ ภายใน โรงเรียนโดยใช้สมบัติของสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา  สถิติ ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (แผนภาพกล่อง) การแปลความหมายผลลัพธ์  การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด    ค 1.2 ม.3/1 ,  ค 1.2 ม.3/2

ค 1.3 ม.3/1 ,  ค 1.3 ม.3/2

ค 2.2 ม.3/1

ค 3.1 ม.3/1

รวมทั้งหมด    6   ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

59 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน ห้อง ม.3/5
แบบทดสอบก่อนเรียน ห้อง ม.3/7
แบบทดสอบก่อนเรียน ห้อง ม.3/8

บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

บทที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

บทที่ 4 ความคล้าย

บทที่ 5 ฟังก์ชันกำลังสอง

บทที่ 6 สถิติ 3

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

174 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียน ชั้น ม.3/5 , ม.3/7 , ม.3/8