0(0)

ค23102/ค20205 คณิตศาสตร์ 6 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ ระบบสมการ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา วงกลม มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การนำความรู้เกี่ยวกับ พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ความน่าจะเป็น เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม การนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริง อัตราส่วนตรีโกณมิติ การนำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม  30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด  ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด    ค 1.3 ม.3/3

ค 2.1 ม.3/1 ,  ค 2.1 ม.3/2

ค 2.2 ม.3/2 ,  ค 2.2 ม.3/3

ค 3.2 ม.3/1

รวมทั้งหมด    6  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

52 บทเรียน

บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

เอกสารประกอบการเรียน
แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 3

บทที่ 2 วงกลม

บทที่ 3 พีระมิด กรวย ทรงกลม

บทที่ 4 ความน่าจะเป็น

บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

เกี่ยวกับผู้สอน

3.75 (4 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

1085 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2